Contact

Vraag over de stichting of wilt u graag weten hoe u ons kunt ondersteunen? Neem dan contact met ons op via het formulier of onderstaande gegevens. 

Telefoonnummer

Adres

Grotestraat 177-9
7607 CK Almelo 

Uw gift en de fiscus

Schenkingen aan een goed doel worden door de fiscus gestimuleerd. Voor een ‘Algemeen nut beogende instelling’ als de Stichting Twente for Gambia gelden verlaagde belastingtarieven. Ook voor u is het fiscaal aantrekkelijk om ons te steunen. Schenkingen aan onze Stichting zijn bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor legaten en erfstellingen geldt dat u een bepaald bedrag kunt nalaten zonder dat de fiscus hier successierecht over heft.

Aan de hand van deze uitleg kunt u bepalen welke manier van schenken het beste bij u past en bekijken in hoeverre u hierbij fiscaal voordeel geniet. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan kunt u behalve met ons, ook contact opnemen met de notaris- of belastingtelefoon.

Meer info nodig?

Meer info nodig?

Gegevens notaris- en belastingtelefoon

De Notaristelefoon:
0900 346 93 93

Internet: www.notaris.nl

Belastingtelefoon:
0800 – 0543

Internet: www.belastingdienst.nl

1. Giften in geld

Bij giften speelt de fiscus op twee manieren een rol;

de donateur kan giften aftrekken bij zijn of haar belastingaangifte en de Stichting hoeft hiervan geen schenkingsrecht te betalen. U als donateur mag alle giften die u aan onze Stichting en andere charitatieve instellingen in een jaar doet bij elkaar optellen. Het deel dat ligt tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Als minimum geldt hierbij een bedrag ad. € 60,00. Deze aftrekbeperkingen gelden niet voor periodieke schenkingen. Mogelijk is het daarom ook voor u aantrekkelijk om te schenken in de vorm van een periodieke schenking.

2. Periodieke schenkingen

Een periodieke schenking is een gift, waarbij voor een periode van minimaal vijf jaar een schenkingsbedrag wordt afgesproken. Aan het bedrag zijn geen grenzen verbonden. Het afgesproken bedrag is jaarlijks volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Betaalt u 52 % belasting over uw inkomen en wilt u bijvoorbeeld ieder jaar € 500,00 schenken, dan mag u € 500,00 van uw inkomen aftrekken en zo “betaalt” de fiscus 52% over € 500,00 mee en “kost” het u netto slechts € 240,00. Als u van plan bent om ons meerdere jaren achtereen te steunen is deze wijze van schenken voor u fiscaal aantrekkelijk. U kunt voor periodieke schenkingen een formulier aanvragen bij de Stichting for Gambia. Na invulling wordt de afspraak door de notaris vastgelegd in een notariäle akte. Hiervoor heeft de Stichting een eigen notaris. De notariskosten zijn dan voor rekening van onze Stichting.

3. Legaten en erfstellingen Legaten Een legaat is een bepaald bedrag dat aan een persoon of instelling wordt nagelaten en dat vastgelegd wordt in een testament. Als u de Stichting Twente for Gambia wilt gedenken kunt u deze wens in uw testament laten vastleggen. U kunt hierbij kiezen de term ˜vrij van recht’ in uw testament op te nemen. Dit betekent dat het successierecht uit de totale nalatenschap betaald wordt en niet door de verkrijger. Bij bedragen lager dan ongeveer € 8.483,00 is geen successierecht verschuldigd (zie verderop in deze pagina). Ligt het bedrag hoger, dan is de Stichting Twente for Gambia verplicht tot het betalen van 11% successierecht over het gehele bedrag. Erfstellingen Een erfstelling is een benoeming van een persoon of een rechtspersoon tot erfgenaam van de nalatenschap. Als u de Stichting Twente for Gambia tot erfgenaam aanwijst kiest u ervoor, haar uw bezit na te laten. Een erfenis heeft betrekking op uw gehele boedel = totaal bezittingen minus schulden. Als u de Stichting Twente for Gambia gedenkt in uw testament delen wij het saldo van uw nalatenschap met uw andere erfgenamen. Dit na aftrek van legaten en kosten, zoals de successierechten. De Stichting hoeft tot een bedrag van ongeveer € 8.483,00 geen successierecht te betalen. Bij hogere bedragen geldt weer het percentage van 11%. Legaten en erfstellingen worden vastgelegd in een testament. Vragen over een testament kunnen het best door een notaris beantwoord worden, die dan ook met uw eigen situatie rekening kan houden. De notaris heeft ook folders over erfrecht. De notaris die de belangen voor onze stichting behartigd is: Mr. Egbert R. Willems Ter Braak Willems notarissen Adastraat 1, 7607 HA Almelo, Tel. 0546-828555 www.htbw.nl Onze openbare gegevens tbv de ANBI status kunt u vinden op deze link